Programy i Projekty


Program "Z wiedzą przez świat – kompleksowy program podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej w Wiewcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Pobierz - Harmonogram i przydział zajęć dodatkowych projektu "Z wiedzą przez świat"

Pobierz - Regulamin rekrutacji uczestników projektu "Z wiedzą przez świat"

Pobierz - Formularz zgłoszeniowy dziecka na zajęcia pozalekcyjne odbywające się w ramach projektu "Z wiedzą przez świat"

Pobierz - Deklaracja uczestnictwa dziecka w projekcie "Z wiedzą przez świat"

Gmina Strzelce Wielkie realizuje projekt pn. „Z wiedzą przez świat – kompleksowy program podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej w Wiewcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

27 grudnia 2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie ww. Projektu z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Łączny koszt Projektu 457 060,05 zł. Dofinansowanie ze Środków Europejskich w kwocie 388 501,04 zł.

Główne zadania Projektu to:

1. MAGICZNA MATEMATYKA – zajęcia pozalekcyjne kształtowania kompetencji matematycznych u uczniów klas I-III (typ 1b)
Galeria zdjęć

2. LICZBY RZĄDZĄ ŚWIATEM – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kształtowania kompetencji matematycznych u uczniów klas IV-VI (typ 1b)
Galeria zdjęć

3. MATEMATYCZNE KOŁO ZAINTERESOWAŃ – zajęcia dodatkowe dla uczniów klas IV-VI uzdolnionych matematycznie (typ 1b)
Galeria zdjęć

4. ŚWIAT WOKÓŁ NAS – rozwijanie u uczniów klas I-III kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych (typ 2c)
Galeria zdjęć

5. Wyposażenie pracowni szkolnej w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (typa 2a)

6. MALI INFORMATYCY – zajęcia komputerowe dla uczniów klas I-III (typ 3c)
Galeria zdjęć

7. Zajęcia pozalekcyjne nauczania Technologii Informacyjno Komunikacyjnych dla uczniów uzdolnionych klas IV-VI (typ 3c)
Galeria zdjęć

8. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK wraz z infrastrukturą sieciowo-usługową

9. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w zakresie korzystania z TIK, stosowanie metody eksperymentu oraz prac z dziećmi ze SPE (typ 3b,2b i 4b)

10. PROGRAM TERAPEUTYCZNY – wsparcie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (typ 4c)
Galeria zdjęć

Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej w Wiewcu rozumiane jako:
- Podniesienie u 46 uczniów (25 dziewczynek i 21chłopców) kompetencji kluczowych (matematycznych
i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych) I-III, IV-VI (typ I), w tym:
• Podniesienie u 8 uczniów (4 dziewczynek i 4 chłopców) kompetencji w zakresie przyrody I-III (IIc)
• Kompleksowe wsparcie 4 (2/2) uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dalej: SPE) (IVa i c)

- Doposażenie pracowni Szkoły w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (IIa) oraz w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury
sieciowo – usługowej (IIIa)

- Podniesienie kwalifikacji zawodowych 7 nauczycieli w zakresie ich potrzeb szkoleniowych metod opartych na metodzie eksperymentu, TIK oraz doskonalenie w zakresie wczesnego wspomagania autyzmu oraz innowacyjnych terapii z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi (IIb, IIIb, IVb)

✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III"

W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do projektu: "INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ”, współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W szkole zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe wpierające indywidualizację procesu nauczania, których potrzeba realizacji wynika bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy oraz doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce i sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji założeń procesu indywidualizacji nauczania. Uczniowie klas I - III naszej szkoły w trakcie realizacji projektu uczęszczają na :

• Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

GALERIA ZDJĘĆ

• Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

GALERIA ZDJĘĆ

• Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.

GALERIA ZDJĘĆ

Działania projektowe zapewniają uczniom klas I-III ofertę zajęć dodatkowych zgodną z indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.
Zajęcia dodatkowe z zakresu indywidualizacji prowadzą nauczyciele klas I-III: Jolanta Graj, Małgorzata Zimna, Wioletta Kowalska oraz nauczyciel gimnastyki korekcyjnej Jarosław Barczyk.


Program "SKRZYDŁA"

Na początku 2013 roku nasza szkoła przystąpiła do programu "Skrzydła", którego inicjatorem jest Caritas Polska.
Dwoje uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej uzyskuje w ciągu całego roku pomoc w postaci zakupu odzieży szkolnej, dofinansowania wycieczek, zakupu podręczników i przyborów szkolnych.