WAKACJE 2020


Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice

Z ulg? mo?na powiedzie? – NARESZCIE ! - z my?l? o ko?cu roku szkolnego. Ostatnie ponad 100 dni roku szkolnego 2019/2020 to nauczanie zdalne, które nie pozwoli?o na bezpo?redni kontakt nauczycieli z uczniami i rodzicami. Teraz mo?emy doceni? co dla ka?dego cz?owieka znaczy bycie ze sob? w bezpo?rednim kontakcie. Kochani uczniowie brakowa?o nam waszego u?miechu, waszych psikusów, rozmów z Wami. To do?wiadczenie b?dziemy wspomina? d?ugo. I oby nauczanie na odleg?o?? pozosta?o tylko wspomnieniem !!!

Gratuluj? wszystkim promocji do kolejnej klasy. Ósmoklasi?ci, gratuluj? uko?czenia szko?y podstawowej. Rozpoczniecie niebawem nauk? w szko?ach ponadpodstawowych, ?ycz? sukcesów edukacyjnych oraz spe?nienia marze?.

Od dzisiaj Drodzy Uczniowie pe?ni nowej wiedzy oraz do?wiadcze? rozpoczniecie upragnione wakacje. Lato wyzwala wiele rado?ci i energii. To okres, w którym Wasze prawo do wypoczynku i czasu wolnego, gwarantowane przez Konwencj? o prawach dziecka, jest realizowane w sposób szczególny. Pami?tajcie, ?e wszelkie wakacyjne aktywno?ci b?dziecie podejmowa? odpowiedzialnie. Beztroskie lato to wyj?tkowy przywilej m?odo?ci. Prze?yjcie je wraz z bliskimi i przyjació?mi, tymi na których mo?ecie liczy?.

Przewidujcie niebezpiecze?stwa, podejmujcie wy??cznie m?dre decyzje, nie dajcie si? ponie?? emocjom. Zaspakajajcie dzieci?c? ciekawo??, ale bez zb?dnego ryzyka. Aktywnie uczestniczcie w ?yciu kulturalnym, artystycznym czy sportowym. Korzystaj?c z uroków wakacyjnej zabawy nie zapominajcie o poszanowaniu praw innych osób - kolegów, rodziców, opiekunów.

Wszystkim Rodzicom serdecznie dzi?kuj? za ca?oroczn? wspó?prac?, za zaanga?owanie i pomoc we wszystkich dzia?aniach dydaktycznych i wychowawczych szko?y.

Wszystkim ?ycz? du?o s?o?ca i u?miechu! Wypoczywajcie bezpiecznie!Jersey Shirt For Girl, water Girl Shirts For Football, mar S Away Black Size: 18-19 For Kids http://jersey4vip.com/2292-Jersey-Shirt-For-Girl-Water-Girl-Shirts-For-Football-Mar-S-away-black-Size18-19-for-kids.html