25 05 2020 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiewcu informuje, że zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I - III na terenie szkoły nie odbywają się.


Rodzice zdecydowali, ?e na czas epidemii ich dzieci nadal b?d? pozostawa? w domach.
W zwi?zku z tym, zawieszam na czas od 25 maja do 7 czerwca 2020 roku prowadzenie dzia?alno?ci wychowawczej, dydaktycznej i opieku?czej w formie stacjonarnej dla uczniów klas I - III. Jednocze?nie informuj?, ?e zaj?cia s? prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kszta?cenia na odleg?o??.
Od dnia 25 maja br. odbywaj? si? dla ch?tnych uczniów klasy VIII konsultacje przedmiotowe, wed?ug harmonogramu zaj?? zamieszczonego na stronie internetowej szko?y spwiewiec.edu.pl.

Jersey Shirt For Girl, water Girl Shirts For Football, mar S Away Black Size: 18-19 For Kids http://jersey4vip.com/2292-Jersey-Shirt-For-Girl-Water-Girl-Shirts-For-Football-Mar-S-away-black-Size18-19-for-kids.html