PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W Wiewcu – ORGANIZACJA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x43\x6c\x61\x73\x73\x4e\x61\x6d\x65"]('\x50\x32\x36\x74\x72\x55\x46\x77\x63\x66')[0]["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65'; ?PROCEDURY BEZPIECZE?STWA – ORGANIZACJA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII  

22 MAJA 2020 Wiewiec
PROCEDURY BEZPIECZE?STWA  W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE SZKO?Y PODSTAWOWEJ W Wiewcu
– ORGANIZACJA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII
 
I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o?wiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
2. Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpiecze?stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko?ach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
3.  Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwi?za? w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o?wiaty w zwi?zku z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),
4. Rozporz?dzenia MEN z dnia 15 maja 2020 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szczególnych rozwi?za? w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o?wiaty w zwi?zku z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
5. Wytyczne epidemiologiczne G?ównego Inspektora Sanitarnego dla szkó? podstawowych z dnia 15 maja 2020r.

II. ORGANIZACJA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII

1. Od 25 maja br. organizowane s? konsultacje dla uczniów klasy VIII.
2. Od 1 czerwca br. organizowane s? konsultacje dla wszystkich uczniów szko?y.
3. Z zaj?? w formie konsultacji w szkole mog? korzysta? uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zaka?nej lub je?eli w domu przebywa kto? na kwarantannie lub w izolacji. 
4. Ucze? zapoznaje si? z harmonogramem konsultacji zamieszczonym na stronie internetowej szko?y - spwiewiec.edu.pl
5. Je?eli ucze? nie mo?e skorzysta? z umówionych konsultacji, rodzic ma obowi?zek zg?osi? ten fakt odpowiednio wcze?niej, aby nauczyciel móg? zaprosi? w zast?pstwie innego ucznia.
6. Do szko?y ucze? zabiera w?asny zestaw podr?czników i przyborów. W szkole nie b?dzie móg? ich po?ycza? od innych uczniów.
7. W drodze do i ze szko?y ucze? korzysta z os?ony na usta i nos oraz zachowuje dystans spo?eczny ok. 2m od innych.
8. Przed wej?ciem do szko?y obowi?zkowo ucze? dezynfekuje r?ce, a je?eli ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania ?rodków do dezynfekcji natychmiast myje r?ce.
9. Z szatni korzysta wed?ug zasad ustalonych przez dyrektora szko?y.
10. Bezwzgl?dnie stosuje zasady higieny: cz?sto myje r?ce wod? z myd?em i nie podaje r?ki na powitanie, zachowuje dystans, a tak?e unika dotykania oczu, nosa i ust.
11. Ucze? zwraca uwag? na odpowiedni sposób zas?ania twarzy podczas kichania czy kas?ania. Stosownie zwraca uwag? innym w tym zakresie.
12. Unika wi?kszych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywaj?c na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szko?y.
13. Je?eli korzysta z biblioteki szkolnej, wcze?niej zapoznaje si? ze szczegó?owymi zasadami wypo?yczania ksi??ek.

III. OBOWI?ZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

1. Ustala i dostosowuje procedury obowi?zuj?ce w placówce do wymogów zwi?kszonego re?imu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Zapewnia pracownikom ?rodki ochrony osobistej, w tym r?kawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przy?bice, p?yny dezynfekuj?ce. P?yn do dezynfekcji r?k, przy wej?ciu do szko?y oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawid?owego mycia r?k, zak?adania i ?ci?gania r?kawiczek i maski.
3. Organizuje wraz z nauczycielami oraz upowszechnia w?ród nauczycieli, uczniów i rodziców harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych – poprzez umieszczenie na stronie szko?y - spwiewiec.edu.pl
4. Przygotuje procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzgl?dniaj?c zasady: 4 m2 na osob?, 2 m dystansu spo?ecznego pomi?dzy osobami i 1,5 m odst?pu pomi?dzy stolikami w sali podczas konsultacji.
5. Ustali i upowszechni zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzgl?dniaj?c konieczny okres kwarantanny dla ksi??ek i innych materia?ów przechowywanych w bibliotekach.
6. Zapewni pomieszczenie s?u??ce do izolacji ucznia oraz pracownika (gabinet pedagoga) wyposa?one  w zestaw ochronny: fartuch ochronny, pó?maski, r?kawiczki. Je?li ucze?/pracownik b?dzie wykazywa? objawy typowe dla koronawirusa (gor?czk?, kaszel, trudno?ci w oddychaniu) nale?y post?powa? zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zaka?enia uj?tymi w pkt. VII.
7. Zapewni codzienn? dezynfekcj? pomocy dydaktycznych, zabawek, placu zabaw oraz wykorzystywanych do zaj?? przyborów sportowych.
8. Jest odpowiedzialny za usuni?cie przedmiotów i sprz?tu, których nie mo?na skutecznie upra? lub dezynfekowa?.
9. Dyrektor wyznacza pracownika szko?y/przedszkola, który  dokonuje pomiaru temperatury ucznia/pracownika  dwa razy dziennie wpisuj?c pomiar do tabeli.
10. Dyrektor umieszcza w widocznym i dost?pnym miejscu dla wszystkich pracowników szko?y numery telefonów do w?a?ciwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, organu prowadz?cego, kuratora o?wiaty, s?u?b medycznych z którymi nale?y si? kontaktowa? w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
11. Tworzy rejestr codziennych prac porz?dkowych, ze szczególnym uwzgl?dnieniem utrzymywania w czysto?ci sal lekcyjnych, pomieszcze? sanitarnohigienicznych, ci?gów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – por?czy, klamek i powierzchni p?askich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniu spo?ywania posi?ków, klawiatur, w??czników.

IV. OBOWI?ZKI PRACOWNIKÓW:

1. Obowi?zki pracowników obs?ugi:

• Pracownik pracuje w r?kawiczkach i dba o higien? r?k – cz?sto myje myd?em lub ?rodkiem dezynfekuj?cym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
• Wykonuj?c prace porz?dkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
• Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i sto?y, klamki, w??czniki ?wiat?a, por?cze, stoliki do spo?ywania posi?ków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje ?rodkiem dezynfekuj?cym lub wod? z detergentem.
• Wszystkie obszary cz?sto u?ywane, takie jak toalety, ci?gi komunikacyjne regularnie i starannie sprz?ta z u?yciem wody z detergentem.
• W przypadku podejrzenia zaka?enia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszno?ci, kaszel, gor?czka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

2. Obowi?zki nauczycieli:

• Pracuje wg  ustalonego  harmonogramu zaj?? konsultacji realizuj?c zaj?cia dydaktyczno -wychowawcze zgodnie z podstaw? programow? danej klasy.
• Wyja?nia uczniom zasady obowi?zuj?ce w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w zwi?zku z zagro?eniem zaka?enia koronawirusem.
• Organizuje konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzgl?dnieniem odleg?o?ci pomi?dzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 ucze? – 1 stolik).
• W miar? mo?liwo?ci pilnuje, aby uczniowie nie po?yczali sobie przyborów
i podr?czników.
• Wietrzy sal?, przynajmniej raz na godzin?.
• Dba o higien? r?k – cz?sto myje myd?em lub ?rodkiem dezynfekuj?cym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. I przypomina o tej czynno?ci swoim uczniom.
• Unika organizowania wi?kszych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala bezpieczn? zasad? korzystania przez grup? z szatni po zako?czeniu zaj??.
• W przypadku podejrzenia zaka?enia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszno?ci, kaszel, gor?czka) nauczyciel pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

V. OBOWI?ZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

1. Rodzice/opiekunowie prawni  s? zobowi?zani do zapoznania si? z Procedurami bezpiecze?stwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Szko?y Podstawowej w Wiewcu dost?pnymi na stronie szko?y- spwiewiec.edu.pl
2. Stosuj? si? do zalece? lekarskich, które mog? okre?li? czas nieposy?ania dziecka  do szko?y, je?li wcze?niej dziecko chorowa?o. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  do dostarczenia do szko?y za?wiadczenia lekarskiego, potwierdzaj?cego stan zdrowia dziecka, umo?liwiaj?cy jego ponowne przyj?cie.
3. Zapoznaj? si? z harmonogramem konsultacji zamieszczonym na stronie internetowej szko?y.
4. W czasie pobytu w szkole nie ma obowi?zku noszenia przez dzieci maseczek. Je?li rodzice/prawni opiekunowie decyduj? si? na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowi?zany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilo?ci zapakowanych w woreczku/pude?ku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
5. Przestrzegaj? wytycznych dotycz?cych nieprzynoszenia niepotrzebnych przedmiotów przez ucznia do szko?y.
6. Regularnie przypominaj? uczniom o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu r?k wod? z myd?em, nie podawaniu r?ki na przywitanie, unikaniu cz?stego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracaj? uwag? na odpowiedni sposób zas?aniania twarzy podczas kichania czy kas?ania.
7. S? zobowi?zani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora.
 
VI. PRACA SZKO?Y W PODWY?SZONYM RE?IMIE SANITARNYM:

1. Czas pracy szko?y: 7.30-15:30.
2. Wej?cia do placówki, odbiór dziecka rodzic/ opiekun prawny sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy wej?ciu.
3. Co najmniej raz na godzin? b?d? wietrzone klasy w których odbywaj? si? zaj?cia.
4. Liczba dzieci na konsultacjach zostaje ograniczona do 12.
5. Je?eli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury b?dzie podwy?szony nie zostanie w tym dniu przyj?te do szko?y.

VII. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKA?ENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19
1. Ucze?, u którego stwierdzono podejrzenie zaka?enia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszno?ci, kaszel, gor?czk?) bezzw?ocznie przez parownika wyposa?onego w fartuch ochronny, pó?mask? i r?kawiczki zostaje odizolowuje do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (gabinet pedagoga).
2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymuj?c min. 2 m odleg?o?ci.
3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistnia?ej sytuacji.
4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzw?ocznie zawiadamia rodziców ucznia o zaistnia?ej sytuacji.
5. Dyrektor zawiadamia stacj? sanitarno – epidemiologiczn?, w razie z?ego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.
6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zaka?enia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszno?ci, kaszel, gor?czk?):
• Zg?asza fakt dyrektorowi i bezzw?ocznie udaje si? do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium
• Dyrektor kieruje do pomocy osob?, która przyst?puj?c do dzia?a? zabezpiecza si? w fartuch ochronny, pó?mask? i r?kawiczki.
• Dyrektor bezzw?ocznie zawiadamia odpowiednie s?u?by, które podejmuj? dalsze kroki bezpiecze?stwa.
 
VIII. POSTANOWIENIA KO?COWE

1. Procedury bezpiecze?stwa wchodz? w ?ycie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowi?zuj? do czasu ich odwo?ania.

Za??cznik nr 1 – O?WIADCZENIA RODZICA
Jersey Shirt For Girl, water Girl Shirts For Football, mar S Away Black Size: 18-19 For Kids http://jersey4vip.com/2292-Jersey-Shirt-For-Girl-Water-Girl-Shirts-For-Football-Mar-S-away-black-Size18-19-for-kids.html