Wycieczka do Łodzi 13 02 2019


13 lutego 2019r. uczestniczyli?my w wycieczce szkolnej do ?odzi.
W pierwszej kolejno?ci zwiedzili?my Wojskowe Zak?ady Lotnicze. Jest to firma bran?y lotniczej, której dzia?alno?? obejmuje remonty, przegl?dy i modernizacj? ?mig?owców Mi- 8, Mi- 14, Mi- 17, Mi- 24. Firma dostosowuje ?mig?owce do standardów NATO.
Na zako?czenie zwiedzania otrzymali?my pami?tki.
Nast?pnie byli?my w Wojewódzkim Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej. Podziwiali?my niezwyk?y, czterokondygnacyjny biurowiec pe?en proekologicznych rozwi?za?. Budynek jest przyk?adem budownictwa niskoenergetycznego i jest wyposa?ony w kolektory s?oneczne zamieniaj?ce promienie s?oneczne na ciep?o oraz instalacje fotowoltaiczne. Zamontowane pompy ciep?a wykorzystuj? temperatur? ziemi. W zale?no?ci od pory roku ogrzewaj? albo ch?odz? budynek. Deszczówka z dachu nawil?a ziele? wokó? budynku. Obiekt ma bardzo ma?e zapotrzebowanie na energi? ciepln? i przyczynia si? do ochrony ?rodowiska, dzi?ki zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Wszystkie te wiadomo?ci zaczerpn?li?my z informacji przekazywanej przez pani? przewodnik w czasie spaceru ?cie?k? edukacyjn? wokó? budynku.
Uczestniczyli?my te? w szkoleniu i warsztatach promuj?cych zagadnienia zwi?zane z ochron? ?rodowiska. Pracowali?my w grupach a wypracowane materia?y prezentowali?my pozosta?ym uczestnikom.
Wycieczka by?a udana!!!! Niektóre wydarzenia uwiecznili?my na zdj?ciach.

Jersey Shirt For Girl, water Girl Shirts For Football, mar S Away Black Size: 18-19 For Kids http://jersey4vip.com/2292-Jersey-Shirt-For-Girl-Water-Girl-Shirts-For-Football-Mar-S-away-black-Size18-19-for-kids.html