„Ogólnopolski Dzień Tornistra 2018” w Szkole Podstawowej w Wiewcu


W zwi?zku z projektem „Miesi?c Wa?enia Tornistrów” w Szkole Podstawowej w Wiewcu w pa?dzierniku odbywa?o si? wa?enie tornistrów uczniów klasy pierwszej. Waga tornistrów nie przekracza?a 10 % wagi dziecka. Zosta?a przeprowadzona pogadanka o prawid?owym pakowaniu tornistrów. Rodzice kontroluj? zawarto?? tornistrów swoich dzieci.
Dyrektor szko?y dope?ni? obowi?zku informacyjnego RODO.

Jersey Shirt For Girl, water Girl Shirts For Football, mar S Away Black Size: 18-19 For Kids http://jersey4vip.com/2292-Jersey-Shirt-For-Girl-Water-Girl-Shirts-For-Football-Mar-S-away-black-Size18-19-for-kids.html