Happening patriotyczny "Dla Niepodległej" 25 04 2018


Happening patriotyczny,, Dla Niepodleg?ej”
W dniu 25.04.2018 uczniowie Szko?y Podstawowej w Wiewcu wzi?li udzia? w happeningu zorganizowanym w roku obchodów 100- lecia odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Aby podkre?li? uroczysty charakter tego wydarzenia uczniowie ka?dej klasy przygotowali bia?o- czerwone flagi, chor?giewki oraz pompony. Nast?pnie udali si? z nimi na wiejski plac zabaw w Wiewcu, gdzie odby?a si? akademia. Postanowili?my zrobi? j? tam, by zainteresowani mieszka?cy równie? mieli okazj? obejrze? przedstawienie przygotowane przez dzieci i nauczycieli. ?piewali?my patriotyczne pie?ni i recytowali?my wiersze. W ten szczególny dzie? swoj? obecno?ci? zaszczycili nas ksi??a naszej parafii. Nauczyciele, kap?ani i uczniowie posadzili dwa d?by, które b?d? pami?tk? tego patriotycznego wydarzenia. Nasz happening by? wyrazem patriotyzmu i zach?cenia mieszka?ców do wywieszania flag w ?wi?ta pa?stwowe.
Karolina, Maja, Marta- uczennice kl. VII Szko?y Podstawowej w WiewcuJersey Shirt For Girl, water Girl Shirts For Football, mar S Away Black Size: 18-19 For Kids http://jersey4vip.com/2292-Jersey-Shirt-For-Girl-Water-Girl-Shirts-For-Football-Mar-S-away-black-Size18-19-for-kids.html