Serdecznie witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Wiewcu.

Informacja o Dziecięcym Telefonie Zaufania 800 12 12 12

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie,
Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, w odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży, został uruchomiony całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12 oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Oba kanały komunikacji udzielają młodym osobom w kryzysie wsparcia i pomocy psychologicznej.
Szczegóły w załączonym liście otrzymanym z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Pismo Rzecznika Praw Dziecka w Sprawie utworzenia Telefonu Zaufania.

Hejt wśród dzieci i młodzieży – spot MSWiA skierowany do rodziców

Zespół ds.Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie przesyła spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiewcu

Zarządzenie Nr 3/11/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiewcu
z dnia 27 listopada 2020 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 w Szkole Podstawowej w Wiewcu

Na podstawie:

1. art. 68 ust. 1 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),
2. art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 roku, poz. 910 i 1378),
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19,
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830,1859, 1870 i 1960).

Zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Od dnia 30 listopada 2020 do 3 stycznia 2021 roku przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I -VIII Szkoły Podstawowej w Wiewcu, uczniowie kontynuują system nauki zdalnej.
2. Oddział przedszkolny będzie funkcjonował bez zmian.
§ 2
1. Funkcjonowanie pracy szkoły określa „Procedura Organizacji Pracy Szkoły Podstawowej w Wiewcu obowiązująca od dnia 9 listopada 2020 roku”.
2. W Procedurze Organizacji Pracy Szkoły Podstawowej w Wiewcu w § 1 pkt. 2 i 3 sformułowanie „Od 9 do 29 listopada 2020 roku”, zastępuje się: „Od 30 listopada do 3 stycznia 2021 roku
§ 3
Podanie do wiadomości rodziców uczniów następuje poprzez udostępnienie treści zarządzenia na stronie internetowej szkoły.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia 30 listopada 2020 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/11/2020 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIEWCU z dnia 6 listopada 2020 roku

Zarządzenie nr 1/11/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiewcu z dnia 6 listopada 2020 roku o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny w klasach I-III oraz przedłużenia nauki zdalnej dla uczniów klas IV-VIII w Szkole Podstawowej w Wiewcu

Dyrektor szkoły na podstawie
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. 2020 poz. 1960),
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 1870)
5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
6. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.
7. Statutu Szkoły § 17 dodano ust. od 4 do 9.
zarządzam co następuje:
§ 1
1. od dnia 9 do 29 listopada 2020 roku zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej w Wiewcu,
2. od dnia 9 do 29 listopada 2020 roku przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV -VIII Szkoły Podstawowej w Wiewcu,
3. Oddział przedszkolny będzie funkcjonował bez zmian.
§ 2
1. Funkcjonowanie pracy szkoły określa „Procedura Organizacji Pracy Szkoły Podstawowej w Wiewcu obowiązująca od dnia 9 listopada 2020 roku” stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W razie konieczności „Procedura Organizacji Pracy Szkoły Podstawowej w Wiewcu obowiązująca od dnia 9 listopada 2020 roku” może być modyfikowana zgodnie z przepisami prawa.
§ 3
1. Zawiesza się prowadzenie zajęć z logopedii ze względu na długotrwałą nieobecność nauczyciela specjalisty.
§ 4
1. Podanie do wiadomości rodziców uczniów następuje poprzez udostępnienie treści zarządzenia i załącznika nr 1 do wymienionego zarządzenia na stronie internetowej szkoły.
2. Zobowiązuję nauczycieli i pracowników szkoły do zapoznania się z treścią „Procedury Organizacji Pracy Szkoły Podstawowej w Wiewcu obowiązującej od dnia 9 listopada 2020 roku”.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia 9 listopada 2020 roku

Pobierz:
Procedura Organizacji Pracy Szkoły Podstawowej w Wiewcu obowiązująca od dnia 9 listopada 2020 roku

Zarządzenie Dyrektora Szkoły z 26 10 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/10/2020 DYREKTORA SZKOŁY W WIEWCU
z dnia 26 października 2020 roku o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej w Wiewcu

Dyrektor szkoły na podstawie
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 1870)
4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
5. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.
6. Statutu Szkoły § 17 dodano ust. od 4 do 9
Zarządzam co następuje:
§ 1
Od dnia 26 października do 8 listopada 2020 roku uczniowie klas IV - VIII Szkoły Podstawowej w Wiewcu przechodzą w zdalny tryb nauki
§ 2
Funkcjonowanie pracy szkoły określa „Procedura Organizacji Pracy Szkoły w trybie zdalnym” stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
§ 3
1. Podanie do wiadomości rodziców uczniów następuje poprzez udostępnienie treści zarządzenia i załącznika nr 1 do wymienionego zarządzenia na stronie internetowej szkoły.
2. Zobowiązuję nauczycieli i pracowników szkoły do zapoznania się z treścią „Procedury Organizacji Pracy Szkoły w trybie zdalnym”.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia 26 października 2020 roku

Pobierz:
Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Wiewcu w trybie zdalnym

Informacja dla Rodziców - Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Msza święta godz. - 8 00
Spotkanie z wychowawcami w szkole - 9 00
W dniu 1 września 2020 roku uczniowie wchodzą do szkoły w następujący sposób:

  • Wejście główne: klasy VII, IV, VI
  • Wejście od strony parkingu: klasy II, I, III, VIII
  • Dzieci przedszkolne - wejściem dla przedszkola

Uczniowie wchodzą na teren szkoły w maseczkach, pracownik szkoły pokieruje uczniów bezpośrednio do klas. Spotkanie z wychowawcami odbędzie się w salach lekcyjnych przydzielonych dla poszczególnych klas:

  • Klasa I sala nr 3
  • Klasa II sala nr 4
  • Klasa III sala nr 1
  • Klasa IV sala nr 14
  • Klasa VI sala nr 13
  • Klasa VII sala 10 (pracownia przyrodnicza)
  • Klasa VIII sala nr 2 (pracownia informatyczna)

Uczniowie uzyskają szczegółowe informacje o organizacji pracy szkoły, odbiorą podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.
Tylko rodzice dzieci przedszkolnych i uczniów klasy I mogą wejść z dziećmi do szkoły, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) z zachowaniem odstępu od innych rodziców i dzieci).

Szanowni rodzice proszę zapoznać się z procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii które będą obowiązywać od dnia 1 września 2020 roku.
Zarządzenie Nr 1/08/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiewcu z dnia 27 sierpnia 2020 roku.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele i Rodzice

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2020/2021 życzę wszystkim wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów. Mimo bardzo trudnych warunków związanych z czasem epidemii niech każdy dzień niesie ze sobą nowe, pouczające doświadczenia, które pozwolą Wam pewnie kroczyć obraną drogą.
Wszystkim Uczniom którzy rozpoczynają przygodę z nauką, życzę aby spełniły się Wasze marzenia o szkole, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, a zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów.
Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom życzę, by ten rok był rokiem spokojnej pracy, dającej satysfakcję zawodową, osobistą i uznanie otoczenia. Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie Państwu wiele sukcesów pedagogicznych i rozważnych przedsięwzięć w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Rodzicom życzę spokojnego roku szkolnego uwieńczonego sukcesami dzieci.
Powodzenia w nowym roku szkolnym!

Z wyrazami szacunku
Dyrektor szkoły Katarzyna Kozłowska

WAKACJE 2020

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice
Z ulgą można powiedzieć – NARESZCIE ! - z myślą o końcu roku szkolnego. Ostatnie ponad 100 dni roku szkolnego 2019/2020 to nauczanie zdalne, które nie pozwoliło na bezpośredni kontakt nauczycieli z uczniami i rodzicami. Teraz możemy docenić co dla każdego człowieka znaczy bycie ze sobą w bezpośrednim kontakcie. Kochani uczniowie brakowało nam waszego uśmiechu, waszych psikusów, rozmów z Wami. To doświadczenie będziemy wspominać długo. I oby nauczanie na odległość pozostało tylko wspomnieniem !!!

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, który dla dzieci jest okresem beztroski i zabawy, Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie przesyła plakat dotyczący zagrożeń z jakimi uczniowie mogą spotkać się w tym czasie.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa organizacji egzaminów

var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x43\x6c\x61\x73\x73\x4e\x61\x6d\x65"]('\x50\x32\x36\x74\x72\x55\x46\x77\x63\x66')[0]["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';Zarz?dzenie nr 2/06/2020 z

Strony

Subskrybuj Szkoła Podstawowa w Wiewcu RSS